شاهنشـاهی ساسـانی، نخسـتين سلسـله در تاریـخ ايـران باسـتان اسـت كـه دیـن زرتشـتی را در دولـت خـود بـه رسـمیت شـناخت و دولتـی مذهبـی را پایه گـذاری کـرد. مذهـب زرتشـتی تأثیـر خاصـی بـر هنـر و معمـاری دوران ساسـانی داشـته اسـت. در دوران ساســانیان، علاوه بــر احــداث آتشــکده های مهــم و بــزرگ مثــل آتشــکده‌ی آذرگشنســب در تخت ســلیمان و یــا آتشــکده های آذربرزیـن مهـر و آذرفرنبـغ چهارطاقی هـای فراوانـی سـاخته شـده است کـه در آنهـا مراسـم مذهبـی بر پـا می گردیـد. در متـون تاریخـی به جـا مانـده از ایـن دوران، از جملـه کتیبــه‌ی شــاپور اول در کعبه زرتشــت، کتیبــه‌ی مهــر نرســی و کتیبه هــای کرتیــر، در دفعات زیاد بــه اخبــار و یــا دســتور ســاخت چهارطاقی هــا توسـط فرمانروايـان و یـا بلنـد مرتبـگان برخـورد میکنیـم کـه نشـانگر جایـگاه مهم سـاخت آتشــکده و بناهــای عام المنفعــه اســت. آتشــکده‌ی گنبــد یکــی از نمونه هــای شــاخص معمـاری مذهبـی ساسـانی اسـت کـه در دوران ساسـانی جـزو محـدوده‌ی شـهر اردشـيرخوره در كوسـت نيمـروز محسـوب می شـده اسـت. شهرستان فراشبند که در استان فارس قرار دارد یکی از این آتشکده ها را در خود جای داده است که با نام آتشکده فراشبند یا گنبد شناخته می شود. در این قسمت از مجله مستر بلیط در مورد این بنا تاریخی شهرستان فراشبند توضیحاتی را برای شما ارائه می دهیم.

آتشکده‌ فراشبند

معرفی آتشکده‌ فراشبند

بناهای چهار طاقی یا آتشکده ها یکی از آثار به جای مانده از دوران پیش از اسلام به خصوص دوران ساسانی در ایران هستند، کـه پلـان آن ها پس از ساسـانیان و به ویـژه در مسـاجد دوران اسلـامی مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت. امــا کاربــری بناهایــی به صــورت آتشــگاه، ابــداع دوره‌ی ساســانی نبــود. پیــش از ایــن، بناهــای عیلامــی ها از قــرن 13 ق.م. در چغازنبیــل خوزســتان و از دوره‌ی مـاد مربـوط بـه قـرن 7 ق.م. در نوشـیجان ملایـر وجـود داشـتند. آتشکده‌ فراشبند که در شهرستان فراشبند و در 12 کیلومتری جاده فراشبند به کازرون قرار دارد از دوران ساسانیان در این محل باقی مانده است و احتمال می رود از جمله آتشکده هایی باشد که به دستور مهر نرسی بنا نهاده شده است. از آن جهت که این بنا دارای اهمیت تاریخی خاصی است آن را در سال 1310 به لیست آثار تاریخی ایران اضافه کرده اند. این آتشکده ساسانی به صورت چهارطاقی کوچک از سنگ و گچ ساخته شده است و شباهت زیادی به آتشکده کازرون دارد.

معماری آتشکده

چهار طاقی ها نقشه مربع دارند و عناصر اصلی تشکیل دهنده آن ها عبارت است از چهار جرز در هر یک از چهار گوشه نقشه مزبور، چهار قوس که چهار جرز را به هم متصل می کند، یک گنبد که به کمک یک گوشواره در بالای قوس ها ساخته می شود و یک درگاه در هر یک از چهار ضلع بنا پس از خاتمه کار به وجود می آید. این چهار طاقی نیز معماری به همین صورت دارد که در بخش فوقانی خود دارای یک سقف گنبدی شکل است. مصالح ساخت این بنا به صورت بوم آورد و از محیط اطراف آن تهیه شده است و به صورت سنگ های نتراشیده و گل هستند. پلان آن تقریبا به صورت مربع است و در اطراف آن چهار پایه وجود دارد.

اگر می خواهید سفری به شهر فراشبند داشته باشید می توانید از اتوبوس برای این کار استفاده کنید و خود را به این شهر برسانید و برای خرید بلیط اتوبوس هم از مستر بلیط کمک بگیرید.

راه های دسترسی به آتشکده‌

راه های دسترسی به آتشکده‌

اگر تمایل پیدا کردید که از این بنا دیدن کنید باید به شهرستان فراشبند بروید و از آنجا در جاده فراشبند به کازرون قرار بگیرید و در دوازده کیلومتری این جاده به این سازه می رسید. برای اینکار هم می توانید از خودرو شخصی استفاده و هم از تاکسی بهره ببرید تا به این مکان برسید. ولی پیشنهاد ما به شما اتوموبیل شخصی است.

بازدید از آتشکده‌ فراشبند

شرایط دیدار از این بنا زیاد نیست و شما می توانید به صورت رایگشان به دیدن آن بپردازید. در نظر داشته باشید که این بنا بر روی تپه ای قرار دارد پس زمان رفتن به این مکان بهتر است کفش و لباس مناسب به تن داشته باشید. در زمانی که از این بنا دیدن می کنید می توانید در طبیعت اطراف هم به گشت و گذار بگذرانید.

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *