اطلاعات پرواز

فرودگاه های کشور

استعلام وضعیت تابلو پرواز تمامی فرودگاه‌ها

pattern
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی

آتا

TBZ5609

به مقصد تهران

تأخیر

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 19:50

ایران ایرتور

IRB937

به مقصد تهران

تأخیر

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 20:45

آتا

TBZ5607

به مقصد تهران

تأخیر

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 21:30

سپهران

SHI4357

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 22:00

معراج

MRJ2824

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 22:45

آتا

TBZ5601

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: یک‌شنبه 5:30

ترکیش

THY883

به مقصد استانبول

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: یک‌شنبه 6:40

آتا

TBZ6601

به مقصد استانبول

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: یک‌شنبه 7:30

آتا

TBZ5647

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: یک‌شنبه 8:15

ایران ایرتور

IRB9709

به مقصد استانبول

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: یک‌شنبه 9:00

ماهان

IRM04561

به مقصد کرمان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: یک‌شنبه 10:50

ماهان

IRM4561

به مقصد اصفهان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: یک‌شنبه 10:50

آتا

TBZ5667

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: یک‌شنبه 11:45

ایران ایرتور

IRB901

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: یک‌شنبه 12:15

ایران ایرتور

IRB906

به مقصد بندرعباس

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: یک‌شنبه 12:50

آتا

TBZ5605

به مقصد تهران

نامعلوم - کانتر 8-9

زمان برنامه‌ای: یک‌شنبه 23:00
| زمان واقعی: 23:00

ایران ایرتور

IRB937

به مقصد تهران

تأخیر - کانتر 12-13

زمان برنامه‌ای: یک‌شنبه 23:55