اطلاعات پرواز

فرودگاه های کشور

استعلام وضعیت تابلو پرواز تمامی فرودگاه‌ها

pattern
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی

آسمان

IRC831

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 19:15

آسمان

IRC3829

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 19:40

تابان

TBN6276

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 20:00

زاگرس

IZG4020

به مقصد تهران

در حال سوار شدن

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 20:00

آتا

TBZ5628

به مقصد تهران

دریافت کارت پرواز

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 20:15

آسمان

IRC3974

به مقصد ساری

دریافت کارت پرواز

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 20:20

چابهار

IRU8769

به مقصد مشهد

دریافت کارت پرواز

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 20:35

ایران ایرتور

IRB955

به مقصد مشهد

تأخیر

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 21:00

تابان

TBN6246

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 21:00

ایران ایر

IRA3470

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 21:55

کاسپین

CPN019

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 23:50

کارون

KRU2621

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: سه‌شنبه 23:50

زاگرس

IZG4016

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 1:30

کاسپین

CPN6913

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 1:30

کارون

KRU2625

به مقصد اصفهان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 5:00

کارون

KRU2601

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 5:45

ایران ایر

IRA410

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 6:00

کارون

KRU2615

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 7:05

وارش

VRH5853

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 8:00

کارون

KRU2661

به مقصد ساری

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 8:00

آتا

TBZ5674

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 8:15

قشم ایر

QSM1211

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 9:00

کارون

KRU2635

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 10:20

کاسپین

CPN013

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 12:45

آتا

TBZ5640

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 16:00

کارون

KRU2643

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 16:20

آتا

TBZ5636

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 16:45

زاگرس

IZG4020

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 17:05

آسمان

IRC836

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 17:20

کارون

KRU5539

به مقصد کویت

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 18:30

تابان

TBN6276

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 20:00

زاگرس

IZG4020

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 20:00

آتا

TBZ5628

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 20:15

کارون

KRU2623

به مقصد اصفهان

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 20:30

چابهار

IRU8769

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 20:35

تابان

TBN6246

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 21:10

زاگرس

IZG4112

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 22:20

آسمان

IRC833

به مقصد تهران

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 22:25

آسمان

IRC3891

به مقصد شیراز

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 22:30

ایران ایرتور

IRB955

به مقصد مشهد

طبق برنامه

زمان برنامه‌ای: چهارشنبه 23:45