مرور رده

درگز

قبرستان گبرها کجاست؟ معرفی + راه‌های دسترسی

قبرستان گبرها کجاست؟  از بدو هستی تا به امروز، يكی از اساسی ترين تفكرات آدمی را مساله مرگ و جهان پس از آن تشكيل داده است. اين بينش، در تمامی جوامع دارای مجموعه ای از نمودها و جلوه های گوناگون است. از…
ادامه مطلب ...