مرور رده

درگز

حمام جشن آباد

درگز یکی از شهرستان های استان خراسان رضوی است که در قسمت شمال شرقی آن قرار دارد. این شهرستان از شهرهای مربوط به دوران قاجار در استان به شمار می رود و دارای آثار تاریخی بسیاری است که  در سراسر آن…
ادامه مطلب ...