مرور رده

چادگان

خانه معظم الملک میرپنج

خانه های قدیمی به جای مانده در ایران اکثرا متعلق به دوران قاجار هستند. در زمان قاجار، که زمان گذر سنت به مدرنیته در ایران محسوب می شود، خانه هایی با معماری های خاصی ساخته می شد. این خانه ها، که بیشتر…
ادامه مطلب ...