مرور رده

شهرضا

بازار شهرضا کجاست؟ معرفی + ‌راه‌های دسترسی

بازار شهرضا کجاست؟ اکثر شهرهایی که دارای سابقه تاریخی هستند بازارهائی دارند که هرکدام در زمان خود یکی از ارکان مهم شهر بودند. شاید بتوان این بازارها را نشانی از تاریخی بودن شهر دانست. بازار، فضایی…
ادامه مطلب ...